Σάββατο, Οκτωβρίου 20, 2012

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 23/10/2012


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση που θα γίνει στις 23-10-2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Λήψη απόφασης για την ανάδειξη πλειοδότριας εταιρείας και την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΚΤΖ) σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004.

2.Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 240/11-9-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Καθορισμός και αποδοχή τέλους για την καθαριότητα των χώρων λειτουργίας λαικών αγορών του Δήμου μας για το έτος 2011.

4.Καθορισμός και αποδοχή τέλους για την καθαριότητα των χώρων λειτουργίας λαικών αγορών του Δήμου μας για το έτος 2012.

5.Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 193/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ΚΑ του προυπολογισμού έτους 2012 του Δήμου.

6.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

7.Αίτημα μερικής διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2010.

8.Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 175/31-5-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός εκ νέου των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας και του ύψους του επιδόματος, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.

9.Εγκριση αντιλογισμών των προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης, λόγω μείωσης ποσού στους ΚΑ της αναμόρφωσης του προυπ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2012, όπως αυτές αναφέρονται στην κάτωθι συνημμένη κατάσταση.

10.Εγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την ασφάλιση των οχημάτων.

11.Εγκριση αντικατάσταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση.

12.Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου , με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

13.Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου , με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

14.Kαθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία και των αντίστοιχων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2013 σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.1, παρ.5, Ν. 3377/2005.

15.Εγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΦΑΣΗ Β΄(ΑΜ 48/2008).

16.Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ με ΑΜ 63/2010, προυπ/σμού 45.000,00 Ε.

17.Τοποθέτηση λυόμενης προσωρινής κατασκευής στον Κ.Χ (Ο.Τ 608) χώρο πρασίνου – αθλητισμού στο Ανω Ψαλίδι και συγκεκριμένα στο χώρο του γηπέδου για χρήση αναψυκτηρίου – περιπτέρου.

18.Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου μας.

19.Εγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 Ε σε βάρος του ΚΑ 00-6443.002 του προυπ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, για την αντιμετώπιση δαπανών που θα προκύψουν για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2012.

20.Επιχορήγηση από το Δήμο της Θεατρικής Σκηνής.

21.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1000,00 Ε σε βάρος του ΚΑ 00-6443.007 για την διοργάνωση εκδήλωσης που αφορά τον Ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο.
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ Γ&Δ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΕΣ ΠΙΠΕΣ???????????

    ΑπάντησηΔιαγραφή