Δευτέρα, Νοεμβρίου 17, 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προμηνύεται η διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Σ. Καραγιώργη και Μ. Αντύπα). Πέραν της συζήτησης που θα γίνει για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015, αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα των τελευταίων εξελίξεων στη δημοτική ραδιοφωνία και ειδικότερα η απομάκρυνση 5 εργαζομένων που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η πρώτη συνεδρίασή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17.15:

1. Έγκριση του με αριθμό 1/18-07-14 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (εξ΄αναβολής από το 28/5-11-2014 Δημοτικό Συμβούλιο) (ΕΙΣΗΓ: Δελβενακιώτη – Αντ/χος κ.Μπαρμπούνης).

2. Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001. (εξ΄αναβολής από το 28/5-11-2014 Δημοτικό Συμβούλιο) (ΕΙΣΗΓ: Μόσχου- Δήμαρχος).

3. Έγκριση πίστωσης χρηματικού ποσού 2.698,93€ σε βάρος του ΚΑ:00-6715.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που αφορά απόδοση στο ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο του πιο πάνω χρηματικού ποσού για υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. (ΕΙΣΗΓ: Σεβαστάκη– Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

4. Έγκριση πίστωσης χρηματικού ποσού 47.996,27€ σε βάρος του ΚΑ:00-6715.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που αφορά απόδοση στο ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο του πιο πάνω χρηματικού ποσού για καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλους του πρώην Ι.Β.Σ.Α ( Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών). (ΕΙΣΗΓ: Σεβαστάκη– Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

5. Eγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) Θεματική Περιοχή GR03-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (ΕΙΣΗΓ: Zυγούλης– Δήμαρχος ).

6. Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου συσταθέντων γραμματίων παρακαταθήκης λόγω παρέλευσης δεκαετίας (άρθρο 126 Νόμου 4070/2012 –Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών Ο.Τ 216. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

7. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (υπόθεση της εταιρείας Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε). (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

8. Αποδοχή επιχορήγησης 9.985,00 € για βοηθήματα ένδειας. (ΕΙΣΗΓ: Χιώτη- Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

9. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 400,00 € για λόγους ένδειας στην ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Αντωνίου. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

10. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 500,00 € για λόγους ένδειας στον ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

11. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600,00 € για λόγους ένδειας στον ΤΕΝΕ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χαραλάμπου. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

12. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 400,00 € για λόγους ένδειας στην ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Πέτρου. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

13. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 400,00 € για λόγους ένδειας στην ΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

14. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600,00 € για λόγους ένδειας στον ΚΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κων/νου. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

15. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 600,00 € για λόγους ένδειας στην ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

16. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ για το οικονομικό έτος 2015. (ΕΙΣΗΓ: Δαμιανίδου Α.-Τσεκούρας Δ.)

17. Έγκριση διενέργειας προμήθειας οδοντιατρικού υλικού. (ΕΙΣΗΓ: Αντ/χος κ. Οικονομίδης).

18. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 085/8 Περιφέρειας Αττικής. (ΕΙΣΗΓ: Ρασσιάς-Ζούρου Μ.)

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Παλαιό Ηράκλειο ΑΜ 72/08. (ΕΙΣΗΓ: Ρασσιάς-Ζούρου Μ.)

20. Έγκριση της υπ’αριθμ. 54ΤΥ/2013 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ – 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». (ΕΙΣΗΓ: Τακλής-Ζούρου Μ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ με ΑΜ 37/2010» (ΕΙΣΗΓ: Χρηστάκος-Ζούρου Μ.)

22. Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων. (ΕΙΣΗΓ:Μπατάλια-Μοσχονάς.)

23. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ: Δήμαρχος).


Ψήφιση Προϋπολογισμού
Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση στις 19:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

- Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Αντ/χος κ. Μπαρμπούνης).

- Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηρακλείου Αττικής και Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας (Ο.Π.Α.Κ.Μ.) (Πίνακες 5Α ) Οικονομικού έτους 2015. (εισηγ. Μαργαρώνης-Δήμαρχος).

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

9 σχόλια:

 1. ΣΤΡΑΒΑ ΞΕΝΙΚΗΣΑΤΕ ΣΤΡΑΒΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ρουφα το αυγουλακι σου ρε φιλε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΨΙΝΑΚΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΥ ΤΟ ΡΟΥΦΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΛΕΨΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα και έχει τόσο ενδιαφέρον;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο Παντελης σε 3,5 χρόνια βόλεψε όλη την ΑΚΕΠ στο Δημαρχείο, Γεμίσαμε με συγγενείς και τριτοξάδερφα..μπαζτανάκιδες και σφουγγοκωλαριους. Ο κόσμος έξω απο το τσαρδί της ΑΚΕΠ χαίρεται που ο Μπάμπαλος πεταει τα σκουπιδια της ΑΚΕΠ στο δρόμο γιατι ο κόσμος πεινάει και δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ για τα πολιτικάντικα λαμόγια. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΛΟ για την εκκαθάριση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το μπράβο θα του το πούμε όταν προχωρήσει και σε απολύσεις μέσα στο δήμο ας πούμε γιατί ο δήμος συντηρεί τόσους μηχανικούς αρχιτέκτονες και δε ξέρω τι άλλο και αναγκάζεται να φωνάζει άλλους για διάφορες μελέτες; Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που μισθοδοτεί από τους φόρους μας πρέπει να ελεγθεί αν είναι απαραίτητοι και πόσο κοστίζουν στο δήμο κι αμα μπορούσε να γίνει οικονομία με έναν συμβασιούχο στη θέση όλων αυτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 18 Νοεμβρίου 2014 - 4:44 μ.μ.
  ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΕΣΥ ΠΟΙΟΥΣ ΒΟΛΕΨΕΣ ΟΣΟ ΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΜΑΤΑ;

  ΤΩΡΑ ΠΗΡΕ ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΟΤ216;

  ΑΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή