Σάββατο, Ιουνίου 23, 2012

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ


27 θέματα εμπεριέχονται στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης του Ηρακλείου Αττικής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 26 Ιουνίου 2012 στις 18:00 μ.μ..

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

(εξ’ αναβολής από το 14ο /2012 Δ.Σ)

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρου για την ανάπτυξη και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ για άτομα με ψυχικές διαταραχές. (εξ’ αναβολής από το 14ο /2012 Δ.Σ)

3. Αναμόρφωση του προυπ/σμού οικονομικού έτους 2012 & τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2012 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (6η Αναμόρφωση).

4. Έγκριση υλοποίησης προυπολογισμού Α΄ τριμήνου του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.

5. Λύση της Επιτροπής Κοπής Δέντρων και άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 126/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ότι ελήφθη κατά την προεκλογική περίοδο της 6ης Μαίου 2012 και επανυποβολή για διόρθωση των με αρ. 355/2011 και 10/2012 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου ως προς το θέμα και το αποφατικό τους και συγκεκριμένα ως προς την κατανομή των εγκεκριμένων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση επτά (7) θέσεων με τη σύμβαση μίσθωσης έργου (12) μηνών και καθορισμό των ειδικοτήτων και πρόσληψη αυτών αντί της κατανομής των πέντε (5) θέσεων.

7. Λήψη απόφασης για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8. Παράταση μίσθωσης στο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Πλαπούτα 36 για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

9. Παράταση μίσθωσης στο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Αυγής & Αγ. Λαύρας 10 για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

10. Καταβολή εισφορών προς τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής» έτους 2012 με παρακράτηση από την ΔΕΗ ΑΕ.

11. Εξουσιοδότηση υπαλλήλω Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής

Θέματα για όλα τα ...γούστα27 θέματα εμπεριέχονται στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης του Ηρακλείου Αττικής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 26 Ιουνίου 2012 στις 18:00 μ.μ..

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

(εξ’ αναβολής από το 14ο /2012 Δ.Σ)

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρου για την ανάπτυξη και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ για άτομα με ψυχικές διαταραχές. (εξ’ αναβολής από το 14ο /2012 Δ.Σ)

3. Αναμόρφωση του προυπ/σμού οικονομικού έτους 2012 & τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2012 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (6η Αναμόρφωση).

4. Έγκριση υλοποίησης προυπολογισμού Α΄ τριμήνου του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.

5. Λύση της Επιτροπής Κοπής Δέντρων και άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

6. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 126/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ότι ελήφθη κατά την προεκλογική περίοδο της 6ης Μαίου 2012 και επανυποβολή για διόρθωση των με αρ. 355/2011 και 10/2012 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου ως προς το θέμα και το αποφατικό τους και συγκεκριμένα ως προς την κατανομή των εγκεκριμένων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση επτά (7) θέσεων με τη σύμβαση μίσθωσης έργου (12) μηνών και καθορισμό των ειδικοτήτων και πρόσληψη αυτών αντί της κατανομής των πέντε (5) θέσεων.

7. Λήψη απόφασης για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8. Παράταση μίσθωσης στο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Πλαπούτα 36 για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

9. Παράταση μίσθωσης στο οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Αυγής & Αγ. Λαύρας 10 για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

10. Καταβολή εισφορών προς τον «Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής» έτους 2012 με παρακράτηση από την ΔΕΗ ΑΕ.

11. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων Ταμιακής Υπηρεσίας από το Δ.Σ που θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις από τους λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί στις τράπεζες Millennium Bank, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς επίσης να υπογράφουν τις επιταγές που εκδίδονται από τους λογαριασμούς των παραπάνω τραπεζών.

12. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

13. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στον «Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας» και στο « Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας» για το έτος 2012.

14. Παράταση της απόσπασης της μόνιμης υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής» Ηλιακοπούλου Σοφίας του Ηλία κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ακόμα, στο Δήμο μας.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» με ΑΜ 37/2010.

16.Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Πλακοστρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων» με ΑΜ 50/2009.

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Χώρου PICADILY κ.λ.π με ΑΜ 17/2012.

18. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή-Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων» με ΑΜ 17/2012.(ο σχετικός φάκελος υπάρχει στο γραφείο Δ.Σ)

19. Λήψη απόφασης για ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND στην οδό Πλαπούτα 123 στο Ηράκλειο Αττικής .(ΑΕΠΟ: Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

(ο σχετικός φάκελος υπάρχει στο γραφείο Δ.Σ)

20. Εκχώρηση δυνατότητας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σίτισης ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

21. Λήψη απόφασης για την Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ».

22. Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

23. Ανάθεση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α.

24. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2011.

25. Έγκριση δράσεων Επιχειρησιακού σχεδίου της 3ετίας 2012-2014,του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ.

26. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 1/7/2011 έως 31/12/2011.

27. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1/7/2011 έως 31/12/2011.”ν Ταμιακής Υπηρεσίας από το Δ.Σ που θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις από τους λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί στις τράπεζες Millennium Bank, Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς επίσης να υπογράφουν τις επιταγές που εκδίδονται από τους λογαριασμούς των παραπάνω τραπεζών.

12. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

13. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στον «Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας» και στο « Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας» για το έτος 2012.

14. Παράταση της απόσπασης της μόνιμης υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής» Ηλιακοπούλου Σοφίας του Ηλία κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ακόμα, στο Δήμο μας.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» με ΑΜ 37/2010.

16.Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Πλακοστρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων» με ΑΜ 50/2009.

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Χώρου PICADILY κ.λ.π με ΑΜ 17/2012.

18. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή-Συντήρηση Δικτύου Ακαθάρτων Υδάτων» με ΑΜ 17/2012.(ο σχετικός φάκελος υπάρχει στο γραφείο Δ.Σ)

19. Λήψη απόφασης για ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND στην οδό Πλαπούτα 123 στο Ηράκλειο Αττικής .(ΑΕΠΟ: Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

(ο σχετικός φάκελος υπάρχει στο γραφείο Δ.Σ)

20. Εκχώρηση δυνατότητας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σίτισης ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

21. Λήψη απόφασης για την Σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ».

22. Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

23. Ανάθεση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α.

24. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2011.

25. Έγκριση δράσεων Επιχειρησιακού σχεδίου της 3ετίας 2012-2014,του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ.

26. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 1/7/2011 έως 31/12/2011.

27. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1/7/2011 έως 31/12/2011.”

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Web Developer

14 σχόλια:

 1. 22. Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

  ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

  ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΕ
  ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ
  ΚΛΠ ΚΛΠ


  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρήστο Καρρά, το 23ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα βρωμάει. Το έχετε στήσει με το Τέντη, το Θεοδώρου και το Βλασσόπουλο. Θα πάτε φυλακή, λαμόγια , όλοι μαζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε ευχαριστω Νικο!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟ ΤΟΝ 27 Ιουνίου 2012 12:43 μ.μ.

  ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ;
  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΗ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ -;- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 30.000 ~ 40.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ( και όταν λέμε όλοι εννοούμε ΟΛΟΙ και έχουν υπογράψει ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΨΟΓΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ).
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΑΡΓΑΡΑ ΤΑ ΤΙΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

  ΥΓ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΓΑΡΓΑΡΑ (και στις 2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ) ΘΑ ΠΝΙΓΕΙΤΕ.

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΜΕ 30.000 ~ 40.000 ΕΥΡΩ.
  Η ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ Γ&Δ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΛΙΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΓΙΑΤΙ "ΝΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ" ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΤΑΧΑ ΄Μ ΔΗΘΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ. ΔΩΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ Η ΑΛΛΙΩΣ ΜΗ ΜΙΛΑΣ. ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΡΕΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 29 ΙΟΥΝΊΟΥ 2012 1:45 Π.Μ.
  Θεωρείς ότι δεν υπάρχει θέμα?

  Τα 30.000 - 40.000 είναι και λίγα, είναι περισσότερα, υποτίθεται ότι έφερε ο δήμος ορκωτούς λογιστές για να διαπιστώσουν το χρέος το οποίο το γνώριζε ο δήμος, αλλά ας πούμε ότι ήθελε να το επικυρώσει.

  παρόλο που έχουν καταλήξει και οι ορκωτοί σε ένα ποσό, τον κύριο χατζημήτσο δε τον έχει ενοχλήσει κανένας μέχρι σήμερα.

  Τώρα είναι κάπου στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης το θέμα, οι οποίοι ζητάνε συμπληρωματικά στοιχεία από τον δήμο και για κάποιο λόγο οι δικοί μας το τρενάρουν όσο μπορούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (που ελέγχεται;;;;;) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (που κάποια στιγμή θα γίνει ) και βλέπουμε …………..

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γ&Δ ΕΠΙΜΕΝΩ Η ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΜΑ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Η 2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ. ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΕΙΧΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΣ ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΥΠΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΗΞΕΡΑΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΑΡΚΕΣΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. -ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, (αλλά τον έγραψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνι) ΕΠΙΣΗΣ Ο ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ και ψήφισε ΚΑΤΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΚ.

  - ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (απ ότι ακούγεται) ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 30.000 ~ 40.000 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΝΤΟΜΙΝΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (τουλάχιστον).

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. «ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΕ ;;;;

  «ΕΠΙΣΗΣ Ο ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ και ψήφισε ΚΑΤΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΚ.»

  Ο ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΚ ΔΙΟΤΙ Ο ΤΣΑΠΡΑΣΛΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΧΑΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ.

  «- ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (απ ότι ακούγεται) ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 30.000 ~ 40.000 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ»

  ΑΚΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΟΤΕ.
  ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΒΕΙ ΔΙΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ.

  ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΡΟΣ 2 Ιουλίου 2012 9:58 π.μ.

  “ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΕ ;;;;”

  ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΗΡΧΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙΣ. Ο ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΤΑ.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αυτή που ακούω φωνές) ΨΗΦΙΣΕ ΥΠΕΡ.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ “ ΑΡΡΥΘΜΙΑ “ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

  “ΑΚΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΟΤΕ”
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ 3 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (και ένας πρώην δήμαρχος) ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΟΥΝ (ο καθένας για δικούς του λόγους) , ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΩΘΕΙ.

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ Γ&Δ
  - ΥΠΗΡΧΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ...
  - ΜΙΑ “ ΑΡΡΥΘΜΙΑ “...
  - 3 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (και ένας πρώην δήμαρχος) ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΟΥΝ (ο καθένας για δικούς του λόγους)...

  ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.

  ΔΩΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΠΑΡΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή