Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Εξελέγην Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής προ έτους με την πεποίθηση ότι ο καινούριος αυτός θεσμός δύναται υπό προϋποθέσεις να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους δημότες και τους κατοίκους της πόλεώς μας.

Οι προϋποθέσεις αυτές ήταν και είναι στο μυαλό μου απολύτως ξεκάθαρες: Ο καλός και χρήσιμος για τους πολίτες Συμπαραστάτης του Δημότη έχει καθήκον να επιλαμβάνεται των αναφορών, οι οποίες του υποβάλλονται, εφαρμόζοντας το Νόμο με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και πρακτικό

πνεύμα. Επιπλέον, ο Συμπαραστάτης του Δημότη πρέπει να λειτουργεί ως παντελώς ουδέτερος θεσμικός παράγων, ήτοι πρέπει να αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως αρκούντως αποστασιοποιημένου από τις Δημοτικές Παρατάξεις, τη Συμπολίτευση και την Αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι κατόρθωσα να φανώ συνεπής τόσο απέναντι στον εαυτό μου, όσο και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με επέλεξε με αυτό ακριβώς το σκεπτικό.

Είναι αλήθεια ότι το πλήθος των αναφορών δημοτών, οι οποίες μου υπεβλήθησαν, δεν είναι μεγάλο. Όπως, επίσης, είναι αλήθεια ότι κατέβαλα συστηματική προσπάθεια, ώστε υποθέσεις παραπονούμενων δημοτών να επιλύονται με δική μου άμεση παρέμβαση όχι μόνο επί της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας συνεργατικώς με τις Υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς τελικώς να καταστεί απαραίτητη η υποβολή τυπικής αναφοράς.

Το μικρό πλήθος υποβληθεισών αναφορών πρέπει να ερμηνευθεί, κατά τη γνώμη μου, υπό το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας λαμβανομένων υπόψη, επίσης, δύο σημαντικών παραμέτρων, ήτοι ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν είναι a priori αρνητικές έναντι των δημοτών και ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν έχει ακόμη γίνει τόσο οικείος, όσο θα έπρεπε, στο ευρύ κοινό.

Αντιμετώπισα τις υποβληθείσες αναφορές, οι οποίες είχαν κυρίως νομικό υπόβαθρο, με υπευθυνότητα, ανατρέχοντας στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τη νομολογία των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων και εν γένει δικαιοδοτικών οργάνων και προκρίνοντας, όπως μου επιβάλλει η κρατούσα αρχή της επιεικείας, τη φιλικότερη προς το δημότη ερμηνεία.

Εκ των υποβληθεισών αναφορών, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, αποζημιώσεις από τον αστικώς ευθυνόμενο Δήμο, τη χρήση δημοτικών οδών και χώρων και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκύπτει ότι προσπάθησα σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εντέλει και την αποφασιστική αρμοδιότητα, να εισέλθω στην ουσία χρονιζόντων προβλημάτων στις σχέσεις Δήμου και δημοτών και να συνδράμω με την κατάλληλη προεργασία στη λύση τους.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει το γεγονός ότι το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έγινε ήδη από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του αποδέκτης της έντονης αγωνίας του εμπορικού κόσμου του Ηρακλείου, ο οποίος κυριολεκτικώς στενάζει υπό τις εξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκες της οικονομικής κρίσεως. Με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς οι έμποροι  του Ηρακλείου ζήτησαν τον εξωραϊσμό και την καλύτερη καθαριότητα και τον καλύτερο φωτισμό της πόλεώς μας, καθώς, επίσης, και τη συστηματική διαφήμιση των τοπικών εμπορικών καταστημάτων με μέριμνα του Δήμου. 

Επιπροσθέτως, πλήθος δημοτών, κυρίως ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας και ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και μητέρων βρεφών και νηπίων, μου εξέφρασε παράπονο έως και αγανάκτηση σχετικώς προς τη δυσκολία της προσβάσεως εκατέρωθεν των γραμμών των Η.Σ.Α.Π. στο κέντρο του Ηρακλείου. Στην προσπάθειά μου να εξευρεθεί λύση στο ως άνω πρόβλημα συνέταξα με την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού και προσωπική φροντίδα και δαπάνες προκαταρκτική μελέτη για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης και ανασφαλούς υπόγειας διαβάσεως, η οποία συνδέει τις οδούς Πεύκων και Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου, από σύγχρονη μεταλλική πεζογέφυρα με την τοποθέτηση και ανελκυστήρων, την οποία (προκαταρκτική μελέτη) υπέβαλα αρμοδίως και συμπεριλαμβάνω στην παρούσα Έκθεσή μου. 

Ακολουθούν συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων, τα οποία απασχόλησαν κατά το έτος 2011 το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, και των προτάσεων αντιμετωπίσεώς τους, προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, διαπιστώσεις και προτάσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, προτάσεις για τον εξωραϊσμό της πόλεώς μας και προτεινόμενες δράσεις, πρόταση για τη δημιουργία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» και, τέλος, στο Παράρτημα, προκαταρκτική μελέτη για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης και ανασφαλούς υπόγειας διαβάσεως, η οποία συνδέει τις οδούς Πεύκων και Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥΣ 
- άμεση, χωρίς προσφυγή στα Δικαστήρια, αποζημίωση πολιτών στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης του Δήμου. 

Τα αιτήματα των πολιτών περί αποζημιώσεώς τους αφορούσαν σε ατυχήματα από ελλιπή ή πλημμελή σήμανση οδών, ζημίες από πτώση κλαδιών ή κορμών δένδρων, μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων και άλλες παρεμφερείς αιτίες. 

Η νομική βάση των εν λόγω αιτημάτων αποζημιώσεως εντοπίζεται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης των οργάνων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας περί Ο.Τ.Α. και του ν. 3155/ 1955 («περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»), και τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, μεταξύ των οποίων και η αρχή της χρηστής διοικήσεως. 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη διετύπωσε πρόταση εξώδικης χρηματικής αποκαταστάσεως της ζημίας, την οποία υπέστησαν οι πολίτες (Η πλήρης εισήγηση ευρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου.), δεδομένου ότι η προσφυγή στα Δικαστήρια για τέτοιου είδους υποθέσεις, κατά κανόνα απλές, έχει διττό κόστος, ήτοι και επιβαρύνει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και καταπονεί οικονομικά τα εμπλεκόμενα μέρη, συχνά μάλιστα με το κόστος της δικαστικής διαμάχης να ξεπερνά κατά πολύ το ύψος της διεκδικούμενης αποζημιώσεως. 

Αφού εξετάσθηκε αρμοδίως η βασιμότητα των αιτημάτων των πολιτών, αυτά εστάλησαν στην αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θετική εισήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, πλην όμως μέχρι σήμερα υφίσταται άρνηση θεωρήσεως των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και εμμονή στην απαίτηση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Η προσπάθεια του Συμπαραστάτη του Δημότη στην κατεύθυνση της εξωδικαστικής επιλύσεως τέτοιου είδους διαφορών θα συνεχισθεί, και μάλιστα ζητείται να γίνει παράσταση αντιπροσωπείας από το Δήμο ενώπιον της Αρμόδιας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό τη θεώρηση των σχετικών ενταλμάτων. 

- μείωση του συντελεστή Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού σε χώρους, οι οποίοι δε είναι χώροι κύριας χρήσεως Το αίτημα, το οποίο εξετάσθηκε από το Συμπαραστάτη του Δημότη, για τη μείωση του συντελεστή Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού σε χώρο αποθήκης, ο οποίος ευρίσκεται εκτός της κύριας κατοικίας των αιτούντων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δυσαναλογίας καταβλητέων Τελών σε σχέση με το κόστος των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών καθαριότητος και φωτισμού και, προφανώς, δεν είναι το μόνο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

Όπως προκύπτει σαφώς από το Νόμο και παγίως δέχεται η νομολογία, τα Τέλη Καθαριότητος και Φωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο Δήμος προσφέρει στους υποχρέους για την καταβολή τους ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή, ήτοι τις υπηρεσίες καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού. Το ύψος των Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών και να προσδιορίζεται αντικειμενικώς, με κριτήριο το βαθμό χρήσεως των υπηρεσιών από κάθε κατηγορία υποχρέων.

Προτάθηκε από το Συμπαραστάτη του Δημότη να εφαρμοσθούν περισσότεροι των δύο συντελεστές Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού, οι οποίοι είναι αποδεκτοί από το λογιστικό σύστημα της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), με αναγωγή των τετραγωνικών μέτρων έκαστου υποχρέου σε πλασματικά τετραγωνικά μέτρα, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα επί τον ενιαίο συντελεστή να αποδίδουν ποσό Τελών ίσο προς το προκύπτον εκ του γινομένου του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. Βεβαίως, η διακρίβωση της κατηγορίας χρήσεως, στην οποία υπάγεται κάθε χώρος, εκτός αυτού της οικίας, πρέπει να γίνεται με 

α) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του ακινήτου,
β) προσκομιδή του εντύπου Ε9 του κυρίου του ακινήτου και
γ) αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ως άνω πρόταση έτυχε της αποδοχής του Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί με τις κανονιστικές αποφάσεις περί των Τελών Καθαριότητος και Φωτισμού για το έτος 2012.

- λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ζητήθηκε από τον αναφέροντα να ερευνηθεί από το Συμπαραστάτη του Δημότη η πορεία των αναφορών – καταγγελιών του, όπως συνημμένες υπεβλήθησαν, σχετικά με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούν στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. 

Στην προκείμενη περίπτωση και ως προς την ουσία της αναφοράς, η οποία μου υπεβλήθη, δεν προέκυψε προσωπικό και άμεσο έννομο συμφέρον του αναφέροντος σχετικά με τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, καθώς ο ίδιος δε συνδέεται με ειδικό νομικό δεσμό με τις περί ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφάσεις του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ενώ δεν αποδεικνύεται ότι η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής έχει προκαλέσει άμεση, ειδική και συγκεκριμένη βλάβη σε έννομα αγαθά του. 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη εισηγήθηκε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή να απαντήσουν αιτιολογημένα, ειδικά και εμπεριστατωμένα στις συνημμένες αναφορές – καταγγελίες του αναφέροντος και στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να υλοποιήσει στο απολύτως εύλογο χρονικό διάστημα μια διαδικασία ομαλής προσαρμογής της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβανομένων υπόψη του νομοθετικού και του κανονιστικού πλαισίου, αλλά και των κρατουσών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της τοπικής αγοράς και κοινωνίας. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- τακτικές (μηνιαίες) επισκέψεις του Συμπαραστάτη του Δημότη μαζί με διαπαραταξιακή επιτροπή στις Υπηρεσίες και τους μαζικούς χώρους του Δήμου με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία με τους δημότες και την πληρέστερη καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων, 

- τακτικές (μηνιαίες) συναντήσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη με το Γενικό Γραμματέα και τους εργαζομένους του Δήμου με σκοπό τον εντοπισμό και την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων ομοειδών αιτημάτων δημοτών, 

- εντατικοποίηση της ενημερώσεως από το Δήμο των κατοίκων και των φορέων της πόλεως για την ύπαρξη και τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη, 

- τακτική (μηνιαία) παρουσία του Συμπαραστάτη του Δημότη και κατοίκων και φορέων της πόλεως στον «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 94.0 FM, όπου θα συζητούνται προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη του Δημότη,

- υποβολή ειδικής και εμπεριστατωμένης εισηγήσεως του Συμπαραστάτη του Δημότη για κάθε θέμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά την κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου άπτεται των αρμοδιοτήτων του Συμπαραστάτη του Δημότη, 

- θεσμοθέτηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, της δυνατότητας του Συμπαραστάτη του Δημότη να εισάγει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ειδικές και εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του για την άμβλυνση των προβλημάτων των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο, 

- πρόσκληση προς το Συνήγορο του Πολίτη για την πραγματοποίηση, με οργανωτική ευθύνη του Συμπαραστάτη του Δημότη, ενημερωτικών συναντήσεων με το Συμπαραστάτη του Δημότη, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Σύλλογο των Εργαζομένων, 

- πραγματοποίηση, με οργανωτική ευθύνη του Συμπαραστάτη του Δημότη, ημερίδας των Συμπαραστατών του Δημότη των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής με θέμα τη μέχρι σήμερα λειτουργία και τις προοπτικές του θεσμού, τα πρακτικά της οποίας θα κατατεθούν στην Κ.Ε.Δ.Ε., 

- πραγματοποίηση, με οργανωτική ευθύνη του Συμπαραστάτη του Δημότη, ενημερωτικών συναντήσεων ειδικών επιστημόνων της Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης με το Συμπαραστάτη του Δημότη, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Σύλλογο των Εργαζομένων. 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Όπως είναι εύλογο, ο Δήμος αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας: Σε αυτόν συνυπάρχουν και πρέπει να συλλειτουργούν διαφορετικές προσωπικότητες με διαφορετικά υποκειμενικά χαρακτηριστικά, θετικά και αρνητικά. Ως εκ τούτου, το λαϊκιστικό στερεότυπο ότι «ο Δήμος βρίσκεται ως εκ της φύσεώς του απέναντι στο δημότη» δεν ευσταθεί. 

Οπωσδήποτε, όμως, υπάρχουν, και είναι απολύτως αναγκαίο στις μέρες μας να καλυφθούν, μεγάλα περιθώρια βελτιώσεως της σχέσεως Δήμου – δημότη.

- Στο Δήμο καταφεύγουν τρεις κατηγορίες δημοτών:
Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται δημότες, οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου, και γνωρίζουν σαφώς αυτό που ζητούν και
αυτό που ισχύει εκ του Νόμου. 

Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται δημότες, οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου, και γνωρίζουν σαφώς αυτό που ζητούν, αλλά δε γνωρίζουν αυτό που ισχύει εκ του Νόμου. 

Στην τρίτη κατηγορία συγκαταλέγονται δημότες, οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους, χωρίς να ενδιαφέρονται αν αυτές άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου και αν το ζητούμενό τους είναι νόμιμο ή παράνομο, με μοναδικό επιχείρημα την εκλογική υποστήριξη, την οποία παρείχαν σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Παρατάξεις και σε έναν ή περισσότερους Δημοτικούς Άρχοντες. 

- Η τρίτη κατηγορία δημοτών έχει διαμορφωθεί και αναπαράγεται (Δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας!) από το μέρος του πολιτικού συστήματος, το οποίο ενστερνίζεται και εφαρμόζει πελατειακές πρακτικές. Κατά τη γνώμη μου, είναι καθήκον των Δημοτικών Αρχόντων και των εργαζομένων να αποκρούουν αμέσως και χωρίς περιστροφές αιτήματα δημοτών, τα οποία εδράζονται αποκλειστικώς
και μόνο στη λογική του ρουσφετιού, με πλήρη συνείδηση ότι εν προκειμένω η ανοχή αποτελεί συνενοχή σε έγκλημα σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. 

- Η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία δημοτών, όταν συναντούν δυσκολίες ως προς τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, έρχονται καταρχάς αντιμέτωποι με την έλλειψη καθοδηγήσεως σχετικώς με το ποιος πρέπει να τους εξυπηρετήσει και πού μπορούν να τον βρουν. Κατά τη γνώμη μου, η δημιουργία help desk (γκισέ πληροφοριών) στο ισόγειο του Δημαρχείου θα διευκόλυνε σημαντικώς τόσο τους δημότες, όσο και τους εργαζομένους να εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια και θα δημιουργούσε στους δημότες τη θετική πρώτη εντύπωση ότι εξαρχής έρχονται σε επαφή με ένα οργανωμένο σύστημα ταγμένο για την εξυπηρέτησή τους, όπου οι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών τους δεν είναι δυσπρόσιτοι ή μαγικές εικόνες.

Στη συνέχεια, ελλοχεύουν διαρθρωτικές αδυναμίες ενός Δήμου, ο οποίος υποχρεούται πλέον να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλεως με περισσότερους από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. Ναι μεν η προσωπική κοινωνική σχέση των δημοτών και των εργαζομένων (φίλων, γνωστών, γειτόνων, συμμαθητών κ.λπ.) καθιστά ενίοτε ευχερέστερη τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των δημοτών, για τις παραμέτρους των οποίων οι αρμόδιοι διαθέτουν προσωπική γνώση, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια, όπως κατά το παρελθόν, όπου οι πάντες γνώριζαν τους πάντες και τα πάντα στην κωμόπολη που ονομαζόταν Ηράκλειο. Στις μέρες μας το πλήθος των υποθέσεων, τις οποίες πρέπει να χειρίζονται οι εργαζόμενοι στο Δήμο έχει πολλαπλασιαστεί συνεπεία και της αυξήσεως του πληθυσμού του Δήμου και της διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Δήμου από τον «Καλλικράτη».

Με άλλα λόγια, η καταιγιστική ροή νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων από το Κεντρικό Κράτος προς τους Ο.Τ.Α. δυσχεραίνει την αφομοίωση και τη σωστή εφαρμογή τους από το προσωπικό του Δήμου, το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να εξυπηρετεί τους δημότες, ενώ η κατανομή του προσωπικού σε Τμήματα και Διευθύνσεις δεν ανταποκρίνεται αντικειμενικώς στον όγκο και το βαθμό δυσκολίας του έργου εκάστου και εκάστης.

Κατά τη γνώμη μου, είναι απόλυτη και πιεστική η ανάγκη της ανακατανομής, βάσει των απαιτήσεων του έργου και του φόρτου των Υπηρεσιών, των ανθρώπινων πόρων του Δήμου, καθώς και της διαρκούς ουσιαστικής επιμορφώσεως των εργαζομένων επί του αντικειμένου της εργασίας τους, όπως αυτό διαμορφώνεται δυναμικώς στις μέρες μας. Η ως άνω επιμόρφωση των εργαζομένων δέον να είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως και να λαμβάνει χώρα εντός του εργασιακού περιβάλλοντός τους. Επιπλέον, το δύσκολο έργο της δημιουργίας εσωτερικού πληροφοριακού συστήματος, ήτοι μιας ευρείας ηλεκτρονικής βάσεως υπηρεσιακών δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει, θα συστηματοποιεί και θα συνδέει από τη Νομοθεσία 

- έως περιπτωσιολογία υποθέσεων, από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έως ατομικές διοικητικές πράξεις, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Δήμου, διότι θα λειτουργεί ως πολύτιμο βοήθημα της καθημερινότητας των εργαζομένων, αλλά, το σπουδαιότερο, θα εξασφαλίσει συνθήκες ισονομίας για τους δημότες, αφού ομοειδείς υποθέσεις θα αντιμετωπίζονται παγίως κατά τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ 
Ο δημόσιος χώρος μιας πόλεως αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό στοιχείο της, την εικόνα της στα μάτια κατοίκων και επισκεπτών. Η δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία περιορίζει εκ των πραγμάτων ασφυκτικά τις δημόσιες δαπάνες, ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αισθητική εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου, αλλά και για τη μείωση της πολιτιστικής παραγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιλεγεί, με τη δικαιολογία της οικονομικής δυσπραγίας, η εγκατάλειψη, η οποία οδηγεί στην απαξίωση του δημόσιου χώρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος οφείλει να λάβει αποφάσεις για τον εξωραϊσμό της πόλεως, δίδοντας εμπράκτως το παράδειγμα ότι νοιάζεται για το δημόσιο χώρο, αντιμετωπίζοντάς τον ως πεδίο, για να εκκινήσει μια νέα σχέση ανάμεσα στο Δήμο και τους δημότες, η οποία θα προσομοιάζει με τη σχέση, την οποία όλοι έχουμε με το σπίτι μας.

Μια άλλη δράση, την οποία μπορεί να αναλάβει ο Δήμος, ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία επιστροφής των πολιτών στο δημόσιο χώρο της πόλεως, είναι η αξιοποίηση δημοτικών χώρων, οι οποίοι φιλοξενώντας πολιτιστικές δράσεις μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για συνέργειες κλίμακος με πολύμορφη προστιθέμενη αξία. Μπορεί, δηλαδή, ένας δημοτικός χώρος, ο οποίος έχει δυνατότητες πολυχρησίας, να αποτελέσει εφαλτήριο για τη συνάντηση τοπικών παραγωγών πολιτισμού με το ευρύ κοινό και, ως εκ τούτου, με ιδιώτες χορηγούς. 

Σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία το δημόσιο χρήμα αναζητείται, αλλά δε βρίσκεται, ο Δήμος μπορεί, σε ρόλο συντονιστή, να δώσει το έναυσμα για παραγωγή πολιτισμού, εκπέμποντας το αισιόδοξο μήνυμα ότι στη μοιρολατρία της υποβαθμίσεως, λόγω της φτώχειας, των δημόσιων χώρων αντιτάσσονται ο πολιτισμός και η συνεργασία για την αναβάθμισή του. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
- Αξιοποίηση του ακινήτου, το οποίο ευρίσκεται επί του αριθμού δέκα (10) της οδού Πεύκων, του γνωστού ως «Κ.Α.Π.Η. του Ερυθρού Σταυρού». 

Το κτίριο αυτό αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομίας της πόλεώς μας, Είναι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα νεοκλασικής - εκλεκτιστικής αρχιτεκτονικής. 
Αποτελείται από ισόγειο όροφο, πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο, σοφίτα και βατό δώμα. Περιβάλλεται από μεγάλο αύλιο χώρο, διατεταγμένο στο σύνολό του στη συνορεύουσα με την οδό Φιλυρών πλευρά της ιδιοκτησίας. Αγοράσθηκε κατά το ήμισυ από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής επί δημαρχίας Γεωργίου Μαστοράκου, ενώ το άλλο μισό, το οποίο και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο. Το κτίριο αυτό φιλοξενεί σήμερα το Α΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα και με μέριμνα του Ερυθρού Σταυρού. 

Ένας τέτοιος χώρος, ο οποίος ανήκει σε κάθε δημότη, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου, ο οποίος επιτρέπει την πολυχρησία. Είναι χώρος, ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει και να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη όχι μόνο τοπικών, αλλά και υπερτοπικών παραγωγών πολιτισμού. Είναι, επίσης, βέβαιο ότι με τις δυνατότητες, τις οποίες παρέχει, θα καταστεί πόλος έλξεως ιδιωτικών  χορηγιών, οι οποίες στις άνυδρες αναφορικώς με τις δημόσιες δαπάνες μέρες μας αποτελούν πηγή ζωής για τις πολιτιστικές δράσεις. 

Η δημιουργία εντός του κτιρίου «Μουσείου Αστικής Οικίας» θα παράσχει τη δυνατότητα αναδείξεως σκευών, επίπλων και πινάκων ζωγραφικής που ευρίσκονται ήδη εντός του κτιρίου, αλλά και δωρεών
συμπολιτών μας. Ένας τέτοιος χώρος παρέχει, επιπροσθέτως, τη δυνατότητα μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών, μπορεί, δηλαδή, να εξελιχθεί με αμελητέο κόστος για τον προϋπολογισμό του Δήμου σε στέγη των τεχνών. Στο δώμα μπορεί να λειτουργήσει μικρή δημοτική καφετέρια για τους επισκέπτες του μουσείου και των εκδηλώσεων. 

Και ο αύλιος χώρος διαθέτει χαρακτηριστικά πολυχρησίας, αλλά και μπορεί, με την κατάλληλη
διαμόρφωση, να κοσμεί το κέντρο της πόλεώς μας. 

Η λειτουργία του Α΄ Κ.Α.Π.Η. ουδόλως ενοχλείται από όλες τις ως άνω δραστηριότητες, αλλά, αντιθέτως, αναβαθμίζεται, αφού τα μέλη του Α΄ Κ.Α.Π.Η. θα αντλούν την πρόσθετη ευχαρίστηση των οικοδεσποτών ενός φιλόξενου χώρου πολιτισμού, ο οποίος ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας.

- Πρόγραμμα «υιοθεσίας» των πλατειών του Ηρακλείου από τα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλεώς μας. Κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο, εφόσον συμφωνούν οι παράγοντες της σχολικής κοινότητας, μπορεί να υιοθετήσει μία (1) πλατεία. Η καθαριότητα και η φύτευση των πλατειών, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων επί των πλατειών μπορούν να αποτελέσουν βιωματική διαδραστική εκπαίδευση των παιδιών μας. Οι έννοιες της ευθύνης, της επιμέλειας, της δημιουργικότητας, αλλά και της πολιτικής εν ευρεία εννοία δράσεως δε διδάσκονται μόνο από σχολικά συγγράμματα, αλλά, κυρίως, μαθαίνονται στην πράξη. Ας δώσουμε, λοιπόν, στα παιδιά μας τη δυνατότητα να προετοιμασθούν καλύτερα ως οι πολίτες του μέλλοντος αυτού του τόπου βοηθώντας τα να τον αγαπήσουν και να τον πάρουν στα χέρια τους, όσο νωρίτερα γίνεται! 

- Θεσμοθέτηση ετήσιων διαγωνισμών με χρηματικά βραβεία για νέους επιστήμονες, αρχιτέκτονες μηχανικούς, αποφοίτους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, κ.ά..

Οι διαγωνισμοί θα έχουν ως αντικείμενο «Προτάσεις Αναπλάσεως της Πόλεώς μας». Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος θα αποκτήσει αρχείο σύγχρονων δημιουργικών προτάσεων, το οποίο θα αποτελεί  παρακαταθήκη για τις Δημοτικές Αρχές, για να το αξιοποιήσουν αναλόγως, και, ίσως, να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά από την ανάθεση ανάλογων μελετών. 

- Αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης και ανασφαλούς υπόγειας διαβάσεως, η οποία συνδέει τις οδούς Πεύκων και Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου, από σύγχρονη μεταλλική πεζογέφυρα με την  τοποθέτηση και ανελκυστήρων.

Η πεπαλαιωμένη και ανασφαλής υπόγεια διάβαση, η οποία συνδέει τις οδούς Πεύκων και Κωνσταντίνου Ωραιοπούλου, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα μελανό σημείο στην καρδιά της πόλεώς μας. Πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει Δημοτικές Αρχές, χωρίς, όμως, να έχει δοθεί λύση. 

Η αντίθεση, την οποία παρουσιάζει με τη γειτονική κάτω διάβαση πεζών των Η.Σ.Α.Π., η οποία, παρά τις φθορές της, παρέχει ασφάλεια στους διερχόμενους πεζούς, οδηγεί στην εύκολη λύση της  καταργήσεώς της. Αυτή η «λύση» θα ήταν απολύτως εσφαλμένη, δεδομένου ότι η θέση, στην οποία βρίσκεται αυτή η διάβαση, αποτελεί τη φυσική συνέχεια των δύο κύριων αγορών, τις οποίες διαθέτει η πόλη μας. Η οικονομική κρίση έχει ήδη πλήξει την τοπική αγορά και είναι καθήκον της Δημοτικής Αρχής να αντισταθεί σε αυτή με κάθε δυνατή προσπάθεια και κάθε κόστος. 

Κάθε εγκαταλελειμμένο σημείο της πόλεώς μας δημιουργεί στους κατοίκους απέχθεια, κατήφεια και, εντέλει, τους αποθαρρύνει από το να διέρχονται από αυτό με δυσμενείς συνέπειες για την περιοχή και την αγορά της. Επιπροσθέτως, αυτή η υπόγεια διάβαση είναι σημείο, το οποίο μπορεί να υποθάλψει κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. 

Τουναντίον, η αντικατάστασή της από μια σύγχρονη και καλαίσθητη μεταλλική πεζογέφυρα με την τοποθέτηση και ανελκυστήρων εκατέρωθεν των γραμμών των Η.Σ.Α.Π., θα δώσει πνοή στην αγορά  της πόλεώς μας και θα λύσει το πάγιο πρόβλημα της δυσκολίας της μεταβάσεως από την μια πλευρά του Ηρακλείου προς την άλλη, όταν οι ανελκυστήρες των Η.Σ.Α.Π. δε λειτουργούν. 

Στην προκαταρκτική μελέτη, το συνολικό ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ανελκυστήρων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ»
Δεν είναι το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, το οποίο κάνει τη χώρα μας να θυμίζει Σκανδιναβία. Είναι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των αυτοχείρων. Αν και τα αίτια, τα οποία οδηγούν κάποιον στο να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι πολλά και πολύπλοκα, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Η οικονομική κρίση οδηγεί όλο και περισσότερους Έλληνες στα άκρα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα οποία διαβίβασε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή, οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες αυτοκτονίας ανέρχονται σε 1.727 από το 2009 έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2011. Αλλά υπάρχει και πιο δυσοίωνη πληροφορία: 

Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, η αύξηση της ανεργίας κατά 1% οδηγεί σε αύξηση των αυτοκτονιών κατά 0,8%. Ανεργία και αυτοκτονία πάνε χέρι – χέρι, και μάλιστα, όταν η ανεργία αυξάνεται κατά 3%, οι αυτοκτονίες θα αυξηθούν κατά 4,5%.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει εθνική στρατηγική αντιμετωπίσεως της αυτοκτονίας. Είμαστε και εδώ απροετοίμαστοι. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της «Κλίμακας», η οποία είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας,  όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωματώσεως ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ακριβώς αυτή η έλλειψη αποβαίνει πολλές φορές μοιραία, διότι το 70% όσων αυτοκτόνησαν είχαν επισκεφθεί νωρίτερα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, χωρίς, όμως, τούτο να σημαίνει πως  συνάντησαν εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο διέγνωσε τον κίνδυνο. Οι ψυχίατροι τονίζουν ότι μία αυτοκτονία αντιστοιχεί σε είκοσι με είκοσι πέντε απόπειρες, άρα υπάρχει περιθώριο διασώσεως. 
Η ύπαρξη περιθωρίου διασώσεως με οδηγεί, πρωτίστως από ανθρώπινο και δευτερευόντως από  υπηρεσιακό καθήκον, στο να προτείνω τη δημιουργία «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» στο Δήμο. 

Η ομάδα θα αποτελείται από δύο (2) εθελοντές ειδικούς ψυχιάτρους, έναν (1) εθελοντή νομικό, καθώς και έναν (1) εθελοντή λογιστή. Οι δύο τελευταίοι κρίνονται απαραίτητοι για τις περιπτώσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση λόγω χρεών και ως μόνη «διέξοδο» διακρίνουν την αυτοχειρία. Η ομάδα θα διασφαλίζει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα κάθε συνδημότη μας, ο οποίος θα απευθύνεται σε αυτή, θα εφαρμόζει γνωστή και εγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία και πρωτόκολλο και, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θα αναλάβει το δύσκολο έργο της ενημερώσεως, της αποτροπής και, εντέλει, της σωτηρίας.


Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης
Σίβυλλα Χαΐνη,
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Σχόλια

 1. ασε μας ρε χαινη...θα μας τρελλανεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετική έκθεση. Αν και δεν ψηφίζω Ν. Ηράκλειο, αλλά περνώ από Ηράκλειο και δεν με ενδιαφέρουν τα μικροματικά μεγάλα ή μικρά την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την έκθεση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. κ. Χαΐνη, με όλο το σεβασμό, μήπως είστε στην κοσμάρα σας; Αντί να παριστάνετε τη χαζή ξανθιά, μήπως τους κοροϊδέψετε και περάσετε καμιά πρότασή σας στη ζούλα, εσείς γράφετε εκθέσεις που τους κάνουν ρόμπα. Τώρα τους μπήκατε στο μάτι και δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Καλές οι προτάσεις σας, αλλά η τακτική σας είναι για τα μπάζα. Συνέλθετε! Στο ΔΣ του "επειδήΣ" και του "δηλαδήΣ", του "Είναι μαλάκες! Όχι, δεν είμαστε!", της αφωνίας και της μπουρδολογίας τα ελληνικά σας είναι ξένη γλώσσα και οι προτάσεις σας χαλάνε την πιάτσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μούγκα στη στρούγκα από τους τσάτσους που βγάζουν μεροκάματο στο μπλογκ. Δεν έβγαλε και ανακοίνωση ο Μπάμπαλος. Ψόφια πράγματα! χαχαχαχαχα........................................................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η συνήγορος του πολίτη είναι συνήγορος της Δημοτικής αρχής στα πλαίσια των συμμαχιών που έχει κάνει ο Βλασσόπουλος με την αντιπολίτευση και όχι των Δημοτών, και λειτουργεί αποπροσανατολιστικά. Δεν ενοχλήθηκε η κυρία συνήγορος αν και μηχανικός να ασχοληθεί με τις αυθαιρεσίες τις πλατείας, με τα σωστά πρόστιμα κλπ., με την καταβολή των φόρων/ προστίμων από τους καφετζήδες που δεν εισπράττονται , ούτε με τον υπέρογκο φόρο που εισπράττει ο Δήμος από τους Δημότες ( ΦΗΧ) μεγαλύτερο ανά τετραγωνικό και από το Ψυχικό. Δεν ασχολήθηκε δηλαδή καθόλου με τα συμφέροντα των Δημοτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί , αντίθετα κρύβει αυτά που έπρεπε να φέρνει στην επιφάνεια. Εδώ της φέρνουν τα θέματα στο πιάτο και αυτή δεν κάνει τίποτα. Αν είναι τέτοιος ο συνήγορος του πολίτη…τότε….δεν είναι και τόσο……αποτελεσματικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΔΩ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΕΤΕ ΚΑΙ Η ΧΑΪΝΗ ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ.

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τί εννοείς; Δε μας το κάνεις φραγκοδίφραγκα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. -ΠΛΑΤΕΙΑ
  -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
  -ΒΡΩΜΑ
  -ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΡΔΕΛΟ
  -ΦΙΞ
  -ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ – ΚΑΦΕΤΖΗΔΕΣ
  - ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΦΕΤΖΗΔΩΝ
  -ΦΗΧ 500ΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
  - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΓΑΡΓΑΡΑ-
  -
  -
  -
  και χίλια αλλά που είναι γνωστά στον κόσμο.

  ΑΡΑ:

  ΕΔΩ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΕΤΕ ΚΑΙ Η ΧΑΪΝΗ ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ.

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σου έχω έτοιμη λύση: Ετοιμάζεις αναφορές για κάθε πρόβλημα, τσοντάρεις τα στοιχεία που φαίνεται ότι έχεις και τις υποβάλλεις στη Χαΐνη, στους αρχηγούς των παρατάξεων και στον εισαγγελέα και τότε τρέχουν όλοι και δε φτάνουν. Ψήνεσαι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΨΗΝΟΜΑΙ...

  ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΓΡΑΨΟ ΤΑ ΣΤΕΙΧΙΑ ΜΟΥ...

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τότε δεν κάνουμε δουλειά. Γράψε-γράψε στο μπλογκ δε βγαίνει τίποτα. Γράφεις εσύ, σε γράφουν και αυτοί και αποτέλεσμα μηδέν. Αφού ενδιαφέρεσαι για το Ηράκλειο, κάνει μπαμ, μη φοβάσαι και κάνε το καθήκον σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το ότι ο Δημοτικός φόρος στο Ηράκλειο (ΦΗΧ) είναι 6-7 φορές μεγαλύτερος από το Ψυχικό είναι γεγονός και μπορεί κανείς να το δει και στο Internet και μάλλλον είναι ο μεγαλύτερος στην Αττική , και κανείς δε μιλάει. Το ότι δεν πληρώνουν οι καφετζήδες είναι επίσης γεγονός ενώ χρεώνονται με λιγότερα ανά τετραγωνικό από τους Δημότες. Το ότι έχουν καταλάβει την πλατεία δεν χρειάζεται απόδειξη. Το ότι δεν δημοσιεύουν το είδος της σύμβασης με την ορχήστρα ΝΑΣΤΡΑ και την κρύβουν είναι επίσης γεγονός. Αυτά είναι προφανή και φτάνουν από μόνα τους για να επέμβει κάποιος. Για τα υπόλοιπα δεν είναι δύσκολο να βρεθούν τα στοιχεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμε 21 ΜΑΪΟΥ 2012 6:35 Μ.Μ. και 8:26 Μ.Μ., δεν είσαι σοβαρός που ανοίγεις διάλογο με το Γ&Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΒΛΕΠΕΙΣ BLOGER ΤΟΥΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΤΩΝ …Μ – Γ – Γ Β – Β …
  ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ 21 Μαΐου 2012 8:04 μ.μ.
  ΕΙΣΑΙ ΚΟΤΑ ΛΥΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 22 Μαΐου 2012 1:50 μ.μ.
  1. ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ.
  2. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ; ΔΙΑΛΟΓΟ ΙΣΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο Γ&Δ

  ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΝΑΤΕ (ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ) ΑΛΛΑ Μ ΑΡΕΣΕΙ.
  Το άκουσες γιαννάκη;;

  ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ.
  ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΜΑΜΟΥΔΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙ ΜΟΥΤΡΑ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ;;;;


  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Όλο λόγια είσαι, Γ&Δ! Αν έχεις στοιχεία, πήγαινε στον εισαγγελέα! Αν δεν πας, είσαι συνένοχος και δειλός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. DON T WORRY
  ΕΧΟΥΜΕ 2 ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΑΚΟΜΑ.
  ΑΝΤΕ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΓ ,
  ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΕΚΑΤΖΟΥΔΕΣ (θα σας χρειασθεί)

  Υγ. ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΒΛ-ΑΚΕΠ. ΣΤΟ BLOG ΤΙ ΕΓΙΝΕ ;
  ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΛΟ; Ή ειδατε ότι ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ STAND BY;;;;;;

  Γ&Δ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΠ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου